Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Společnost FORUM 24 a.s., se sídlem Vodičkova 10, Praha 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 21718.

Zpracování osobních údajů, účely a doba uchovávaní

Pro obchodní účely evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Údaje jsou nezbytné zejména pro identifikaci zákazníka jako kupujícího, realizaci smlouvy včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Osobní údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat pro obchodní účely po dobu vyřízení objednávky, platnosti předplatného a pro účely plynoucí ze zákona (např. archivace faktur) budeme zpracovávat osobní údaje po dobu, která plyne ze zákona.

Další zpracovatelé

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Na Vaši žádost Vám poskytneme informace o příjemcích Vašich osobních údajů.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle GDPR má zákazník právo na:

  1. Právo na přístup k osobním údajům
  2. Právo na opravu
  3. Právo na výmaz
  4. Právo na omezení zpracování
  5. Právo na přenos
  6. Právo vznést námitku proti zpracování
  7. Právo podat stížnost u ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů)
  8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

Společnost FORUM 24 a.s. pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku. Používáme taková bezpečností opatření, aby pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

V případě využití digitálního předplatného jsou vaše hesla řádně zabezpečena algoritmem bcrypt, který neumožňuje získat původní heslo.